ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ +੧(੬੪੬)੫੦੪-੪੮੭੮ ਤੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕੀੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥

cbnd ੨੦੦੦-੨੦੧੮ ਓਪਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ । ਕੁਝ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ॥
ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗ੍ਗਰੀ ਆਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ-ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ-ਗੈਰ ਵਿਉਤਪਨ੍ਨ ੩.੦ ਬੇ ਤਬਦੀਲ ਆਗਿਆ ਪਤ੍ਤਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ॥